شعار رهبر معظم انقلاب برای سال 1396 :

سال اقتصاد مقاومتی : تولید -  اشتغال