بدينوسيله به اطلاع كيشوندان محترم ميرساند با توجه به افزايش غلظت گرد و غبار در سطح جزيره كيش، بيماران تنفسي و قلبي، عروقي و افراد كهنسال حتي الامكان از منزل خارج نشده و يا درصورت اضطرار هنگام خروج از منزل حتما از ماسك استفاده نمايند.

درصورت افزايش غلظت گرد و غبار موارد لازم در اطلاعيه هاي بعدي ستاد بحران به اطلاع عزيزان خواهد رسيد