دو انتصاب جدید در شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

سرپرستان جدید دو مدیریت پیمان و رسیدگی و مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهندس مقدس زاده در احکام جداگانه ، محمد جباری را به سمت سرپرست مدیریت پیمان و رسیدگی و آرش نیک فرجام  را به سمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

در این احکام خطاب به جباری و نیک فرجام آمده است: امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.