معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش:

کیش، پایلوت اجرای طرح بر چسب انرژی در کشور

معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه مدیریت انرژی و محیط زیست از اهمیت بالایی بر خوردار اســت گفت: اســتفاده بهینه و ممانعت از هدر رفتن امکانات امری اساسی است این نکته هنگامی اهمیت بیشتری پیدا میکند که موضوع انرژی مطرح شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش،  رامین افشاری افزود: منظور از بهینه سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها، اتخاذ و به کارگیری روشها و سیاست هایی در مصرف درست انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشــد و اســتمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند.

 وی گفت: در این چار چوب تعیین ســهم صورت هــای مختلف انرژی در ســبد انرژی هر جامعه با توجه به امكانات دراز مدت آن جامعه، همچنین به کار گیری پر بازده ترین شــیوه استفاده از آنها که متضمن کاهش تخریب منابع انرژی و نیز کاهش تأثیرات ســوء ناشــی از اســـتفاده نا صـــحیح از انرژی، بر عوامـل دیگر حیات و محیط زیست مد نظر است.

معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص اضافه کرد: این استفاده درســت و به جا از انرژی، نه تنها متضمن استمرار حیات و توســعه پایدار جامعه اســت بلكه منجر به بقای انــرژی برای همگان و نســلهای آتی و مانعی برای تولید و گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود. 

افشــاری با اعتقاد به اینكه ارزانی ســوخت بلای جان انرژی کشــور شده اســت گفت: متأسفانه مردم عادی از قیمت تمام شــده انرژی خبر نداشته و بــا مصرف بی رویه و عــدم توجه به فاکتورهــای صرفه جویی انرژی در ساختمانها باعث شده است ما جزو کشورهای پر مصرف انرژی باشیم.

معــاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقه آزاد کیش بــا اعتقاد به اینكه بدون فرهنگسازی در خصوص مصرف انرژی قوانین نیز به درستی شكل نمی گیرد گفت: متأســفانه در خصوص عملكرد مباحث، قوانین و مقررات ملی ســاختمان مانند مبحث 19 با در صدهای بالایی مواجه نیستم و این قوانین به درستی اجرایی نمی شود. افشــاری گفت: به طور مثال اگر تمام فاکتورهــای عایقکاری مبحث 19 به درســتی اجرایی شــود در همان وهلــه اول با افت 40 تــا 50 درصدی مصرف انرژی روبرو خواهیم بود.

وی با بیان اینكه بخش توسعه عمرانی جزیــره با رویكرد مدیریت انرژی و محیط زیســت فعالیت های متعددی انجام داده اســت گفت: معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش با همكاری شرکت خدمات عمران شهرداری کیش به دنبال اجرای برچسب مصرف انرژی در ساختمانها است. در فاز اول اجرای این مبحث به دنبال محدودیت گرید برچسب نخواهیم بــود اما در فاز و ســطوح بعدی عملكرد ســاختمان از لحاظ انرژی کاملاً سنجیده و بر اساس آن تشــویق و تنبیه هایی در نظر گرفته خواهد شد.

 افشــاری گفت: در حال حاضر متراژ خاصی برای ارائه بر چســب انرژی در نظر گرفته نشــده است امــا به دنبال اجــرای آن در زمینهــای با 2 تــا 3  هزار متر مربــع هســتیم و در این خصوص با همكاری شــرکت مبنا مقوله نظــارت و ارائه و تدوین آیین نامه ها صورت خواهد گرفت. معاون عمرانــی و زیر بنایی ســازمان منطقه آزاد کیــش با بیان اینكه در این مقولــه کیش به عنوان یک پایلوت اجرایی قرار خواهد گرفت متذکر شد: این مقوله اولین بار به صورت جدی در این جزیره اجرایی خواهد شد. افشــاری گفت: کشــورهای پیشــرفته در خصوص بر چســب انرژی عملكردهای خوبی داشــته اند بنابر این اجــرای این موارد میتواند در جزیره کیش به عنوان پایلوت عملیاتی این مبحث موفقیت آمیز باشد.

 وی در خصوص این سؤال که اجرای خط به خط مبحث 19 چه اندازه بر گرانتر شدن ســاختمانها اثر گذار است گفت: بدون تردید اجرای بندهــای مبحث 19 مانند عایقبندی به ازای هر متر مربع کمتر از 2 تا 3 درصد بر قیمت نهایی ســاختمان افزوده خواهد کرد. اما مطمئنا ســازندگان به اهمیت اجرای این بندها پی خواهند برد. 

معــاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقــه آزاد کیش در خصوص یكی از طرحهای اجرایی در حیطه ســاختمان ســبز گفت: ساختمان در حال ســاخت مرکز مطالعات پژوهشی جزیره کیش یكی از پایلوت های اجرایی بر چســب انرژی اســت که امیدواریم بعد از اتمام گرید را دریافت کند. وی در خصوص این ســاختمان گفت: این ساختمان نمونه کاملی از یک ساختمان هوشــمند با ســه عایق رطوبتی، حرارتی و بخار بند است که 50 درصد برق ساختمان از طریق انرژی خورشیدی حاصل خواهد شد 

البتــه بخــش فاضــلاب این ســاختمان نیــز قابلیت تصفیه آب را خواهد داشــت. افشــاری در خصــوص مبحــث انــرژی خورشــیدی در این ســاختمان گفــت: برای این ســاختمان هزار و 500 پایه خورشــیدی دیده شده و این میزان پایه خورشیدی 7 دهم مگابایت برق تولید میکنند. وی در ادامــه با بیــان اینكــه این پــروژه تا آخر شــهریور 96 اتمام خواهــد یافت گفت: ایــن پــروژه به عنــوان پایلوت و حــدود 24 کیلومتر مربع است 

افشــاری در پاسخ به این سؤال که چرا بسیاری از سازندگان در خصوص ایجاد ساختمان هوشمند و ســبز به دنبال مصالح خارجی هستند گفت: بدون تردید این مورد تفكر کام اشتباه است. 

زیــرا بســیاری از تولیدات داخلــی در بخش عایــق، در و پنجره های دو جداره و حتی بخش هوشمند ســازی از کیفیت و قیمت مناسبتری نســبت به نمونه خارجی آن برخوردار اســت بنابر این صرف داشــتن و اســتفاده از مصالح خارجی گرانقیمت نمیتواند امتیازی برای عملكرد مطلوب صرفه جویی انرژی در خانه های کم مصرف باشد. در حــال حاضر بســیاری از تولیــدات داخلی جزو برندهــای باکیفیت جهانی هستند.