رئیس کمیته ورزش هیئت ورزش‌های همگانی کیش منصوب شد

رئیس کمیته ورزش نهاد‌ها و سازمان‌های هیئت ورزش‌های همگانی کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومیو امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش رییس هیئت ورزش‌های همگانی طی حکمی رضا مظفریرابه عنوان رئیس کمیته ورزش نهاد‌ها و سازمان‌های هیات ورزش‌های همگانی کیش منصوب کرد.