اعطای نشان عالی مدیرشایسته ملی به مدیرعامل موسسه آموزشی علوم وفنون کیش

در همایش مدیر شایسته ملی موسسه آموزشی علوم وفنون کیش برای دومین سال متوالی موفق به دریافت نشان شایستگی مدیریت شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ دکتر تهرانی مدیرعامل موسسه آموزشی علوم وفنون کیش در همایش مدیر شایسته ملی برای دومین سال پیاپی موفق به دریافت نشان عالی مدیر شایسته شد.

این مدرک از سوی مدیریت اتحادیه اروپا توسط کمیته داوران مرکزآموزش وپژوهش مجمع متخصصین ایران با ارزیابی بیش از هزار مجموعه دولتی وغیردولتی به مدیران شایسته اعطا می شود.

پس از بررسیهای انجام شده 50 نفر از مدیران حوزه های آموزشی٫ اقتصادی٫ صنعتی وتجاری کشور موفق به دریافت این نشان شدند و درحوزه آموزشی  موسسه آموزشی علوم وفنون کیش براساس ارزیابی های هیئت داوران این نشان پرافتخار را دریافت کرد.