برگزاری سلسله نشست های کارآفرینی مرکز نوآوری کیش

بیست و یکمین سلسله نشست های کارآفرینی مرکز نوآوری کیش با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.