با هدف برقراري ارتباطات اقتصادي وگردشگري برگزار شد؛

نشست دكتر مونسان با سفير وهيئت مكزيكي

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش باهدف برقراري روابط گردشگري واقتصادي ميزبان سفير وسرمايه گذاران مكزيكي بود.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش باهدف برقراري روابط گردشگري واقتصادي ميزبان سفير وسرمايه گذاران مكزيكي بود.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، درنشستي كه با حضور دكتر مونسان با سفير وهيئت سرمايه گذاران مكزيكي عصر جمعه 24 بهمن درجزيره كيش برگزارشد مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش ضمن تشريح ظرفيت هاي اين جزيره ومناطق آزاد به ارائه مزيت هاي اقتصادي وسرمايه گذاري درجزيره كيش پرداخت.

وي با اشاره به رويكرد گردشگري واقتصادي به عنوان دو ماموريت اصلي اين جزيره گفت : دركنار توجه به توسعه گردشگري واقتصادي ازتوسعه صنايع نيز دراين جزيره غافل نشده ايم و وجود  400 واحد صنعتي از نوع صنايع غير آلاينده دركيش بيانگراين موضوع است.

دكتر مونسان جاذبه هاي طبيعي ، سواحل زيبا ، همجواري با خليج فارس واقليم پاك جزيره كيش را از ديگر شاخصه هاي اين منطقه برشمرد وگفت : درحال حاضر سالانه ميزبان 1.8 ميليون گردشگر هستيم كه براساس برنامه ريزيهاي طرح جامع درنظر داريم اين رقم در10 سال آينده به 6.5 ميليون گردشگر درسال افزايش يابد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به احداث بندرگاه هاي 35 و50 هزار تني به عنوان اولويت درتوسعه زيرساختها وپيش نياز كيش درگسترش روابط تجاري وحمل ونقل دريايي گفت: با توجه به روند مذاكرات 1+5 ، اميدواريم با لغو تحريم ها، فضاي بيشتري براي مبادلات تجاري فراهم شود هرچند كه درشرايط تحريم نيز توسعه دركشور متوقف نشده و روند رشد فعاليت هاي اقتصادي پابرجاست.

 وي درادامه از جزاير هندورابي، فارور وفارورگان به عنوان ديگر پتانسيل هاي جزيره كيش ياد كرد كه طرح توسعه هريك از اين جزاير به عنوان مكمل ظرفيت هاي گردشگري كيش با رويكردي متفاوت درحال برنامه ريزي واجراست.

اوليسس كانچولا سفير مكزيك درايران نيز دراين نشست با تبيين فرهنگ وظرفيت هاي اقتصادي كشورش درخصوص برقراري روابط گردشگري واقتصادي با جزيره كيش ابراز خرسندي كرد.

وي ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش براي حضور دراين جزيره درايام جشن پيروزي انقلاب اسلامي گفت: هيئت 12 نفره نمايندگان بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مكزيك براي توسعه تعامل بين كيش وكشورشان آماده اند.

داروسازي وصنايع بهداشتي، حمل ونقل، جواهرات ، پوشاك ،هتلداري  وبرقراري تورهاي گردشگري از جمله موارد مورد تاكيد وعلاقه سرمايه گذاران مكزيكي براي فعاليت درجزيره كيش است كه دراين نشست دراين خصوص با مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش مذاكره كردند.

از نكات جالب توجه درسخنان هيئت مكزيكي نگرش آنان به ايران وجزيره كيش بود كه با توجه به تبليغات منفي رسانه هاي غربي تصور آنان با آنچه دركشورمان مشاهده كردند بسيار متفاوت بوده است.

حاضران درهيئت مكزيكي دراين نشست با بيان خصوصيات ارزشمند ايرانيان مانند ميهمان نوازي ومهرباني بر علاقمندي به افزايش ارتباطات درزمينه هاي مختلف بين دو كشور بسيار تاكيد كردند.