ارائه خدمات فيبرواسكن در بخش گوارش و كبد بيمارستان كيش

تيم كارشناسي كلينيك گوارش و كبد بيمارستان كيش آماده ارائه خدمات فيبرواسكن است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، طي هفته گذشته تيمي مركب از پزشك و پرستار ان در دوره آموزشي تكنيك هاي كار با دستگاه فيبرواسكن شركت كردند و اين تيم آماده ارائه خدمات پزشكي مربوطه به مراجعه كنندگان است.
در حال حاضر تيم كارشناسي تخصصي كلينيك كبد پروفسور علويان در بيمارستان كيش تشكيل شده كه جمعي از پزشكان و پرستاران مجرب در آن حضور دارند.
اين گروه طي هفته گذشته ضمن گذراندن دوره پيشرفته كار با دستگاه فيبرو اسكن با جديد ترين تكنيك هاي اين دستگاه آشنا شدند.
با معرفي انجمن هپاتيت ايران دكتر بهرام سيفي زارعي فوق تخصص گوارش و كبد با حضور در كيش تيم تخصصي از پزشك و پرستاران را براي ارايه خدمات فيبرو اسكن آموزش داد.
گفتني است كلينيك گوارش و كبد پروفسور مويد علويان در بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش واجد تجهيزات فني ويژه نظير فيبرواسكن، دستگاه آندوسكپي و كلونوسكپي مي باشد و بيماران مي توانند از خدمات درماني مربوطه نظير آندوسكپي و كلونوسكپي بدون بيهوشي و سونوگرافي و اسكن كبد بهره مند شوند.
بيماران گوارشي در جزيره كيش مي توانند طي هفته با مراجعه به متخصصين داخلي و روزهاي آخر هفته توسط فوق تخصص گوارش و كبد در صورت نياز جهت تشخيص با هريك از روش هاي آزمايشگاهي و كلينيكال موجود مورد معاينه قرار گيرند.
طي ماه هاي گذشته با برنامه ريزي ها و پيگيري هاي انجام شده با دعوت از پزشكان فوق تخصص گوارش اين كلينيك فعال تر و منسجم تر از گذشته در جزيره كيش به كار خود ادامه مي دهد و با صلاحديد هيات امناي بيمارستان اين كلينيك گوارش و كبد بنام "پروفسور مويد علويان" نام گرفت.