برگزاری مانور دریایی و زنجیره انسانی درگرامیداشت روزملی خلیج فارس

درگرامیداشت روزملی خلیج فارس برنامه های مختلف فرهنگی وهنری درجزیره کیش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به مناسبت روز ملی خلیج فارسی یکشنبه 9 اردیبهشت از ساعت 17 و سی دقیقه در اسکله بزرگ تفریحی،  قایق ها وشناورهای سبک جزیره کیش با اهتزاز پرچم کشورمان به اجرای مانور نمایشی می پردازند.

شهروندان وگردشگران جزیره کیش نیز با تشکیل زنجیره انسانی وبرگزاری برنامه های فرهنگی وهنری این روز را گرامی می دارند.

همچنین سلسله همایش های کیش پژوهی با موضوع گرامیداشت روزملی خلیج فارس یکشنبه 9 اردیبهشت ساعت 20 وسی دقیقه در خانه بومیان کیش برگزار می شود و دکتر ایرج افشار سیستانی ایران شناس برجسته وپدر خلیج فارس شناسی دراین مراسم سخنرانی می کند.

گفتنی است گرامیداشت روز ملی خلیج فارس با اجرای آیین های زیبا به یکی از مراسم های هرساله ساکنان جزیره کیش تبدیل شده است.