اعضاي جديد هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش تعيين شدند

داود كرمي، احمد نفيسي و زهرا احمدی پور به عنوان اعضاي جديد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش تعيين شدند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان منطقه آزاد كيش در جلسه فروردين ماه وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي، داود كرمي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد.

همچنين احمد نفيسي و زهرا احمدي‌پور به عنوان اعضاي غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش تعيين شدند.

يادآور مي‌شود اعضاي جديد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش به مدت سه سال در پست جديد خود منصوب شده‌اند.

در اين مصوبه كه به امضاي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور رسيده است اعضاي جديد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش به ترتيب جايگزين سيروس عيدي‌پور، رضا برومند و احمد صميمي شده‌اند.