فراخوان اولین مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کیش

زمان و مکان اولین مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کیش اعلام شد.

صفوف بهم پیوسته نماز عیدسعیدفطر در مصلای جزیره کیش

نماز عید سعید فطر با حضورشمار فراوانی از ساکنان و گردشگران درمصلای جزیره کیش اقامه شد