تعامل و مشارکت با بانکها می تواند موجب درآمد پایدار برای طرفین باشد

در نشست دکتر مظفری با رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت ،زمینه ها و شرایط سرمایه گذاری در پروژه های کیش تشریح و بررسی شد.