ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بيش از هزار و چهارصد نفر توسط مرکز توسعه سلامت کیش در ایام نوروز

بيش از هزار و٤٠٠ نفر از ساکنان و گردشگران با مراجعه به مرکز توسعه سلامت کیش خدمات دریافت کردند.