آغاز به کارمرکز پایش و مدیریت هوشمند کیش

با حضور دکتر غلامحسین مظفری مرکز پایش و مدیریت هوشمند کیش کار خود را آغاز کرد.