معارفه سرپرست جدید روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش

درمراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش محمد پورسینا به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی واموربین الملل سازمان معرفی شد.