رئیس جامعه بازاریان و بازرگانان کیش مطرح کرد

مشارکت بازار در برپایی باشکوه روز کیش