ارائه بسته های تخفيفی درمانی، ويژه هفته وحدت در بيمارستان كيش

بسته هاي تخفيفی ویژه درمان به مناسبت هفته وحدت در بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش به مراجعه كنندگان ارائه مي شود.