سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات کیش معرفی شد

علی عرب فعالیت خود را به عنوان سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات کیش آغاز کرد.