برگزاری هشتاد و يكمين جلسه شورای اداری کیش با حضور مشاور رييس جمهور و استاندار هرمزگان

هشتاد و يكمين جلسه شورای اداری کیش با حضور مشاور رييس جمهور و استاندار هرمزگان برگزار شد.