اخلاق و فرهنگ ارتباطی باید هم سو با رشد تکنولوژی تکامل یابد

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: اخلاق و فرهنگ گفت و گوی ما باید به تناسب رشد تکنیکی و تکنولوژی تکامل یابد .