تبلیغ نو اندیشی دینی برنامه جزیره کیش در مسیر تحول است

دکتر انصاری لاری در دومین نشست فرهنگ و هنر گفت: همزمان با توسعه اقتصادی و جتماعی، نو اندیشی دینی از اهم برنامه های سازمان منطقه آزاد برای تحول جزیره کیش است.

پیگیریهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص خودداری از اجرای طرح واردات خودرو با الزام اسقاط 2 تا 8 خودروی فرسوده

دکتر انصاری لاری در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو طرح الزام وارد کنندگان خودرو به اسقاط 2 تا 8 خودروی مستعمل در جزیره کیش شد.