برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در نخستین هفته ازدی ماه

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در هفته نخست دی ماه برای شهروندان و گردشگران کیش برگزار می شود.

پیگیر جدی مطالبات شهروندان از تامین اجتماعی هستیم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از بیمارستان جزیره از پیگیری جدی مطالبات شهروندان از تامین اجتماعی و تبدیل کیش به قطب گردشگری سلامت خبر داد.